×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم

gegli

روانشناسی کلیدی + روانشناسی عمومی

اندیشه طلایی

نور درمانی Light Therapy

نور درمانی Light Therapy

تعريف : نور درماني ، استفاده از مغناطيسم مرئي براي مبارزه با بيماريهاست .
كارآموزاني كه اين روش را به كار مي بندند ، نور را بعنوان ميدان مغناطيسي پيراموت بدن انسان توصيف مي كنند كه همواره با ساير نورهاي محيط پيرامون وي تعامل دارد . گفته مي شود تك تك نورها با ميدان جهاني انرژي روحي و معنوي كه نيرو و توان خود را از اين انرژي مي گيرند ، در ارتباط هستند .
بسياري از كارآموزان ، بويژه شفابخش هاي روحي اظهار مي دارند به نورها به مثابه مناطق نوري پيرامون بيماران خود نگاه مي كنند و از آنها براي كمك به مراحل درمان استفاده مي كنند .

تاريخچه
هنرمندان و صوفيان ادعا كرده اند كه از روزگاران كهن شاهد اين اثر بوده و آن را نشان داده اند . در اين ميان مي توان به موارد و مصاديقي نظير تنوع كارها و آثار هنري نظير هنر مجسمه سازي ، هنر باستان ، نقاشي هاي بومي روي صخره و سنگ ، در استراليا و مراكز توتم سرخپوستان آمريكا اشاره كرد ، كه افرادي را نشان مي دهد كه از سوي مناطق نوري يا لنزهاي ناشي از بدن احاطه شده اند . همچنين عقيده بر اين است كه � هاله� در هنرمندهاي جوامع غربي نيزاز نوعي نور طلايي ناشي مي شود كه در اطراف سر فرد مورد آزمايش ، مي درخشد .

اساس روش نور درماني
درمانگران روش نور درماني مي گويند هر چند به اين روش درماني وقوف كامل ندارند ، اما نور واكنش هاي اوليه ما را در قبال مردم و موقعيتها تعيين مي كند و معيار ارزيابي قضاوت سريعتر و حساس تر از بسياري از استعدادها و توانايي هاي عقلاني است . آنها اظهار مي دارند ناآرامي كه ما گاهي در برخي از گردهمايي هاي انساني احساس مي كنيم ، ممكن است از نوعي نور ناشي شود كه از هماهنگي و همگامي با درون خود ما انسانها سر بر مي آوردو احساس نوعي آرامش در شرايط خاص احتمالا به اين معنا است كه شما از سوي نورهاي همگون و هماهنگ احاطه شده ايد . گفته مي شود نور گياهان ، حيوانات و مواد معدني به عنوان بخشي از نظام واحد هستي همواره با همديگر در ارتباط و تعامل هستند .
تصور مي شود كه نور هر شخص از تمامي نورهاي منعكس شده از سلولها و مواد شيميايي در بدن فرد و همچنين از تعامل اين نورها شامل مي شود .
گفته مي شود نور مرئي شبيه حالت بيضي است كه از چند اينچ تا چندين پا ----- دور بدن فرد احاطه دارد و گاهي در ناحيه سر احاطه بيشتري دارد . اين نور از هفت اشعه رنگي مختلف تركيب مي يابد كه هر كدام از آنها با عنصر خاصي از بدن همانند كار و نقش پيچيده تر آنها ارتباط دارند .همچنين گفته مي شود كه اشكال ، رنگها و استحكام و پايداري اين اشعه از شخصي به شخص ديگر فرق مي كند و نشانگر ساختار منحصر به فرد هر كس است .

موارد استفاده نور درماني
درمانگران روش نور درماني مي گويند هركس را ، به ويژه آنهايي كه علاقمند هستند خود را از نظر روحي تعالي بخشند و همچنين آنهايي را كه از روشهاي درماني سنتي نتيجه اي نگرفته اند ، ميتوان با اين روش درماني معالجه كرد . همانند ساير شفابخش هاي روحي ، درمانگران نور درماني قبول ندارند كه همه را نمي توان درمان كرد .

روش استفاده از نور درماني
يك درمانگر ، مراحل درمان را با مشاهده يا خيلي بندرت و عيني تر از طريق لمس نور بيمار براي تفسير وضعيت سلامتي وي آغاز مي كند ، مثلا يك نور كدر و تيره ، مي تواند سلامتي ضعيفي از شخص يا نياز به تغيير وضعيت او را نشان دهد .
اين حالت بيمار را هر روز ضعيف مي كند . همچنين گفته مي شود حاشيه تاريكي روي برخي از اعضاي بدن نشانگر وجود بيماري است .
درمانگران معتقدند از طريق نور مي توان شخصيت و احساسات و عواطف افراد را نيز مورد بررسي قرار داد . مثلا نور داراي لبه ها و حاشيه هاي نرم و چين چين را مي توان به عنوان شاخص تاثير پذيري فرد در قبال سايرين تلقي كرد ، در حاليكه كناره هاي سخت و متحرك به معناي اجتماعي بودن ، نه آسيب پذير بودن ، است و طرح و نماي سخت و بر جسته مي تواند موئد گرايش دفاعي فرد و وجود اين احساس باشد كه جهان ماهيت خصومت آميز دارد ، احساسي كه از نا امني عميق فرد ريشه مي گيرد .
مثلا نور داراي لبه ها و حاشيه هاي نرم و چين چين را مي توان به عنوان شاخص تاثير پذيري فرد در قبال سايرين تلقي كرد ، در حاليكه كناره هاي سخت و متحرك به معناي اجتماعي بودن ، نه آسيب پذير بودن ، است و طرح و نماي سخت و بر جسته مي تواند موئد گرايش دفاعي فرد و وجود اين احساس باشد كه جهان ماهيت خصومت آميز دارد ، احساسي كه از نا امني عميق فرد ريشه مي گيرد .
گفته مي شود رنگها نيز حائز اهميت هستند . باور بر اين است كه وجود تركيبات رنگ قرمز در حد زياد در نور شاخص عصبانيت و وجود رنگ آبي به معناي ايده اليسي بودن فرد است . پس از آن كه درمانگر ذهنيت روشني را از نور بيمار كسب كرد و احساس كرد كه به مشكل بيمار پي برده است ، مي تواند مراحل درمان را به طرق مختلف به اجرا در آورد . گاهي � افزودن � رنگ اضافي به نور كدر يا ضعيف مد نظر قرار مي گيرد يا معرفي رنگ تكميلي براي ايجاد توازن در رنگها كه قوي است ، در فرايند درمان گنجانده مي شود ، درمانگران مي گويند كه آنها اين كار را بدون استفاده از نورهاي خودشان ، بلكه با وارد ساختن در اين كانالها انجام مي دهند .
بدين ترتيب انرژي معنوي جهاني و همگاني به نور سايرين انتقال پيدا مي كند . اين كار را مي توان با لمس نور بيمار با استفاده از قدرت تجسم وي براي انتقال انرژي انجام داد .
كار آموزاني كه از نور براي اهداف درماني استفاده مي كنند تاكيد دارند كه بيماران نيز بايد در فرايند درمان نقش فعالي را بازي كنند . بخشي از درمان معمولا كمك به بيمار را در بر مي گيرد تا نسبت به خود ، آگاهي بيشتري داشته و با ماهيت روحي و دروني خود پيوند بيشتري داشته باشند .
اين كار مستلزم پي بردن به بررسي و تقويت نور خود از طريق توان تجسم ، رنگ درماني ، صدا درماني يا حتي از طريق ترسيم ، نوشتن يا نگهداري يا مجله است . با اين وجود ، آنها اصرار دارند كه حمايت و راهنمايي درمانگر با تجربه نيز معمولا ضروري است .

رنگهاي نور
گفته مي شود رنگهايي كه از فرد ساطر مي شوند ، ماهيت و وضعيت فيزيكي و عاطفي وي را نشان مي دهند . آن چه در پي مي آيد يك سري راهنمايي هاي اساسي است ، هر چند تفسير مناسب نور يك شخص مي تواند پيچيده باشد ، چون رنگها بايد در ارتباط با يكديگر تفسير و بررسي شوند .

*نور قرمز
نور اين رنگ به عنوان رنگ زندگي و قدرت فيزيكي ، نشانگر قوي ، انرژي و حساسيت انسان است كه به معناي انسجام هماهنگي فرد به صورت يك كل محسوب مي شود . عصبانيت يا اضطراب در نور قرمز روشن ، در حاليكه عصبانيت يا حساسيت در نور قرمز تيره تجلي پيدا مي كند .وجود بيش از حد تركيب رنگ قرمز در نور مؤيد خودخواهي ، خودپسندي يا قايل شدن ارزش بيش از حد به ماديات است . از نظر درماني ، نور قرمز با پايانه هاي عصبي ، فعاليت هاي شديد بدني و غدد تناسلي قرين و تؤام است .

*رنگ نارنجي
اين رنگ مؤيد انرژي و سلامتي است و نشان از شخصيت قوي فرد دارد كه براي سايرين نيز اهميت قايل مي شود . اما وجود تركيب بيش از حد رنگ نارنجي نشان دهنده تاكيد افراطي روي اهداف و جاه طلبي هاي خود خواهانه فرد است .
نمود آدرنال نيز به رنگ نارنجي است و غدد تناسلي و طحال نيز همين رنگ را به خود مي گيرند . اين رنگ ، همچنين ، مي تواند حاكي از وجود ترس ، توهم يا فقدان توهم در فرد باشد .

* رنگ زرد
هوش و خوش بيني فرد ، يا در برخي از موارد ، اضطراب يا نگراني وي در قالب اين رنگ تجلي پيدا مي كند . رنگ زرد خيلي روشن احتمالا نشانگر ضعف يا نداشتن قاطعيت فرد و زرد طلايي نشان تعالي روحي و بينش فرد است . رنگ زرد همچنين مؤيد وجود ناراحتي در لوزالمعده ، سيستم گوارشي ، باروري و وضع حمل است .

*رنگ سبز
به عنوان رنگ طبيعت ، پويايي و شكوفايي ، نشان از يك شخصيت با نشاط و سازگار و ذهن تنوع گراي فرد دارد . اين رنگ با غده تيموس ، قلب و سيستم گردش خون ارتباط دارد .
*رنگ آبي
ايده آل گرايي ، انسجام و پر هيجاني بودن فرد در رنگ آبي تظاهر پيدا مي كند . آبي روشن مؤيد استعداد و توان يادگيري روح كاوش در فرد است . رنگ آبي از نظر فيزيكي ، نشانگر غده تيروييد است و با گوش ها و حلق و تنفس و سخن گفتن فرد ارتباط دارد .
* نور نيلي
اين نور شاخص گرايش به اقدام و فعاليت بر اساس درك شهودي و كاوش براي پي بردن به حقيقت روحي تلقي مي شود . اين نور نشانگر ارزش هاي اخلاقي و مذموم و بي اهميت بودنجهان مادي است . وجود بيشتر از اندازه تركيب نور نيلي در نور مؤيد آرامش و نوع پرستي يا اگر از توازن و نعادل خوبي برخودار نباشد ، مؤيد رنجور بودن فرد است . رنگ اين نور همچنين با غدد مخاطي و سيستم لنفاوي فرد ارتباط دارد .
* نور بنفش
اين نور به عنوان رنگ شكوفايي و نشاط روح ، بينش دروني و عشق تلقي مي شود . رنگ اين نور نشانگر اندامي كشيده ، سيستم عصبي و انسجام و هماهنگي كل بدن است .
* نور سياه و خاكستري
اين رنگها نشان مي دهند كه نور فرد در اثر تفكرات و عواطف منفي ، اضطراب ، بيماري يا در اثر بيهوشي آسيب ديده است .
* نور سفيد
كمال ، ايده آل بودن و حقيقت با اين رنگ تظاهر و تجلي مي يابند . اين رنگ متعادل كننده رنگ سياه و خاكستري موجود در تركيب نور محسوب مي شود .
* نكته : البته نور درماني و رنگ درماني در اصل ، يك مقوله است
چهارشنبه 26 بهمن 1390 - 2:02:38 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم

آخرین مطالب


نه دروغ زیرکانه ای که همه ما به خودمان می‌گوییم


چرا خانواده تلگرامی یک خانواده منزوی است؟


تفاوتهای زنان و مردان در عشق ورزیدن


نه گفتن هنری که باید آموخت


برای موفق شدن کمی منفی فکر کنید!


چرا همه آدمها به دنیا از دیدی متفاوت نگاه می‌کنند؟


گفته هایی از کنفوسیوس برای زندگی بهتر


به افكار خود هويت بخشيد


این تمرین ساده‌ی نوشتن می‌تواند زندگی شما را متحول کند


راههای ساده برای ایجاد انگیزه


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

1648534 بازدید

205 بازدید امروز

551 بازدید دیروز

5262 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements