مداومت موضوعی در ارتباط با استعداد نیست ، موضوعی در ارتباط با زمان نیست ، بلکه موضوعی در ارتباط با تمام کردن است . استعداد امیدی برای انجام دادن کار به دست می دهد ، اما مدوامت آن را تضمین می کند. وینس لومباردی ، مربی مشهور ورزش می گوید : تفاوت میان انسان های موفق با بقیه نبود توانمندی  نیست، نبود دانش نیست ، بلکه نبود عزم و ارده راسخ است .

یا راهی پیدا می کنیم یا آن را ایجاد می نماییم . ( هانیبال)

(قسمت های از کتاب استعداد هرگز کافی نیست ، اثر مکسول )

مداومت و پشتکار یک سرمایه بسیار باارزش است . مداومت و پشتکار باعث شکوفایی سایر توانمندی های درونی و بیرونی می شود . از وجود پشتکار ، تجربه های عالی به دست می آید ، از تلاش های بی وقفه ، استعدادها شکوفا می شوند، از سختکوشی ، فرصت های بزرگ خلق می شوند.

روز افتخار بزرگ به زندگیتان، زمانی است که به خودتان و اهدافتان ایمان داشته باشید و برای در نوردیدن رؤیاها و آرزوهای باشکوه تان تلاش و عزمی راسخ نشان می دهید . این دستاوردی برجسته و شکوهمند است که همه ی بزرگان به داشتن آن افتخار می کنند.